FNs Bærekraftsmål

Klarer ditt styre å lede selskapet til en bærekraftig fremtid?

Oljefond-sjef Nicolai Tangen uttrykte risikoen for selskaper som ikke reduserer sitt klima avtrykk og implementerer ESG som en del av sin virksomhet da Oljefondets lanserte sin nye klimaplan: « det er ingen som vil jobbe hos deg, ingen som vil kjøpe produktene dine, ingen banker som vil låne deg penger og ingen forsikringsselskap som vil forsikre deg. Du har rett og slett ikke en business».

Nye krav til rapportering innen bærekraft

I november ble EUs nye direktiv for bærekraftsrapportering (Corporate Sustainability Reporting Directive, CSRD) vedtatt.

Bærekraftsdirektivet er ikke vedtatt innført i norsk lovgivning per i dag, men forløperen NFRD er tatt inn ved endringer i regnskapsloven. Innføringen av CSRD vil innebære en utvidelse av rapporteringsansvaret og styret har ansvar for å sikre at bærekraftsinformasjonen gis i samsvar med offentliggjøringsforordningen i årsberetningen. Det pågår vurderinger knyttet til hvordan dette skal innføres i Norge, men det er varslet at Norge vil forsøke å følge EUs ambisiøse tidsplaner.

EUs krav vil i første omgang gjelde for de største selskapene fra regnskapsåret 2024 og etter hvert vil stadig mindre selskap bli innlemmet. Det er verd å merke seg at mange mindre selskaper som er leverandører indirekte vil bli påvirket av rapporteringskravene.

Kompetanse i styret

Styret har både et strategisk ansvar og et kontrollansvar – utover den viktige oppgave å støtte daglig leder og administrasjon i deres drift og utviklingsarbeid. Konkret vil dette bety at styret må påse at selskapet definerer en strategi og omstiller seg på en måte som tilfredsstiller kundene, finansinstitusjonene og fremtidige ansatte, og ikke minst at det etableres rapporteringsrutiner og kontrollfunksjoner som tilfredsstiller rapporteringskravene. Både valg av nye bærekraftige forretningsmodeller og kompleksiteten i det nye regelverket kommer til å kreve at styret besitter ny dybdekompetanse innen miljøpåvirkning og bærekraftige løsninger.

I Bergfald miljørådgivere har vi ansatte med sterk kompetanse innen miljø og bærekraft og lang erfaring innen selskapsledelse og styrearbeid.

Vi vil spesielt løfte frem: