Slideshow CRM
Slideshow CRM
Slideshow CRM2
Slideshow CRM3
Slideshow CRM5
Slideshow CRM4
Recycling of critical raw materials in the Nordics

Oppdragsgiver: Nordisk ministerråd arbeidsgruppe for sirkulær økonomi og Nordic Innovation i samarbeid med Nordic Energy Research og Nordforsk
Utført: 2023-2024
Last ned rapport (PDF): Recycling of critical raw materials in the Nordics

Innføringen av EUs nye forordning om kritiske råmaterialer (CRMA) har som mål å redusere europeisk forsyningsrisiko for disse råmaterialene. Forordningen inneholder blant annet mål om økt resirkulering og krever at land som er bundet av forordningen utformer en nasjonal plan for hvordan man vil bidra til at disse målene blir realisert. På oppdrag fra Nordisk ministerråd arbeidsgruppe for sirkulær økonomi og Nordic Innovation i samarbeid med Nordic Energy Research og Nordforsk har Bergfald Miljørådgivere utarbeidet en rapport som beskriver aktuelle tiltak og virkemidler som bør vurderes i utformingen av en slik plan for de nordiske landene.

På bakgrunn av sentrale anvendelser av spesifikke råmaterialer beskrives avfallsstrømmer hvor råmaterialene forventes å kunne gjenfinnes. Med utgangspunkt i nordiske avfallsstrømmer som vurderes å ha et direkte gjenvinningspotensial anslås det at i underkant av en million tonn kritiske råmaterialer kan gjenvinnes. Det gis en oversikt over industriell infrastruktur som forventes å kunne bidra til slik økt gjenvinning. Deretter beskrives barrierer som vurderes å være til hinder for økt gjenvinning per dags dato, samt aktuelle tiltak og virkemidler som forventes å kunne bygge ned disse barrierene.

Etableringen av nordiske sekundære verdikjeder for CRM vil kreve realisering av fem milepæler. Disse er:

  1. Et system som gjør det mulig å identifisere avfallsstrømmer med CRM-resirkuleringspotensial.
  2. Et system for kostnadseffektiv innsamling av avfallsstrømmer med CRM-resirkuleringspotensial.
  3. Et system for å skille materialer anriket med CRM fra andre materialer i avfallsstrømmen.
  4. En resirkuleringsteknologi som muliggjør gjenvinning av alle relevante CRM-er med akseptabel resirkuleringsgrad.
  5. Markedsforhold som er økonomisk bærekraftige for alle ledd i verdikjeden.

Rapporten er den første i en serie på tre rapporter som vil foreligge innen utgangen av 2024. Mens første rapport gir en overordnet samlet beskrivelse vil andre rapport inneholde en mer detaljert beskrivelse av kritiske råmaterialer som Norden vurderes å ha særskilte fortrinn for å kunne gjenvinne, Rapporten vil også inneholde en mer detaljert beskrivelse og analyse av tiltak som vurderes som nødvendige for å kunne realisere denne gjenvinningen, samt påkrevde virkemidler for å utløse disse tiltakene. Tredje og siste rapport vil vurdere øvrige nivåer i avfallshierarkiet som mulig strategi for økt forsyningssikkerhet for kritiske råmaterialer. Dette inkluderer avfallsreduksjon, ombruk og substitusjon.

Første rapport kan laste her. Kommende rapporter vil bli tilgjengelig på samme nettsted.

KONTAKTPERSON
Bård Bergfald

Bård Bergfald

T: +47 90 54 61 50