Logg inn: miljøregler.no
Flyveaske Innfelt

Farlig avfall og enklere klassifisering

Farlig avfall er vanskelig å klassifisere enkelt og på en korrekt måte. På oppdrag for Avfall Norge har Karl Kristensen fra Bergfald Miljørådgivere sett på mulighetene som finnes for å forenkle regelverket.

Les den ferske rapporten «Metode for enklere fastsettelse av FA-grenser for utvalgte avfallsfraksjoner – flyveaske, bunnaske og shredderfines».

– I dag oppleves det som komplisert å gjennomføre riktig klassifisering av avfall, og det er behov for høy kjemikompetanse for å være sikker på at avfallet klassifiseres riktig. Det norske regelverket er basert på EU-bestemmelser og er dessverre svært innfløkt, skriver Avfall Norge i forordet.

Rapporten tar for seg gjeldende regler og prinsipper for klassifiseringer, fremmer ulike problemstillinger ved en forenkling og sammenstilling og skisserer anbefalte tiltak.

– Etterlevelse av regelverket innebærer betydelige kompetanseutfordringer både for avfallsprodusent og mottaker. Med et regelverk som er vanskelig å følge øker også sannsynligheten for feil behandling. Av denne grunn er det et akutt behov i avfallsbransjen for veiledning og råd som kan forenkle og harmonisere måten klassifiseringsarbeidet utføres på, heter det i rapporten.