Logg inn: miljøregler.no

UTSLIPPSTILLATELSER

Det er forbudt å forurense med mindre man har tillatelse. Virksomheter som ved sin produksjon forurenser eller har fare for forurensning må ha tillatelse til sin drift fra forurensningsmyndighetene.

Bergfald Miljørådgivere bistår i hele prosessen med søke om ny eller oppdatert utslippstillatelse, fra den første kontakten med myndighetene til utslippstillatelsen er i boks.

Vi leverer:

  • Ferdig utfylt søknad om tillatelse til drift etter forurensningsloven
  • Miljørisikovurdering
  • Måleprogram tilpasset til virksomhetens størrelse, drift og utslipp
  • Myndighetskontakt fra oppstart til leveransen er på plass

Bergfald Miljørådgivere har ansatte som selv har jobbet for regulerende myndigheter, slik at vi er kjent med regelverket og prosedyrene. Vi har også ansatte som kommer fra miljøbevegelsen og kjenner til hvordan denne typen prosess følges av sivilsamfunnet rundt virksomhetene. Samlet gir dette oss anledning til å gi helhetlige råd om prosessen fra A til Å.

KONTAKTPERSON