Logg inn: miljøregler.no

MILJØMERKET SVANEN

Svanemerket er det offisielle, nordiske miljømerket for tjenester og produkter, opprettet av Nordisk Ministerråd i 1989. Hensikten er å gjøre det lett å velge mer miljøvennlige produkter, redusere miljøskader og stimulere til grønn innovasjon og vekst i næringslivet.

I Norge er det Stiftelsen Miljømerking som forvalter merkeordningen.

For at et produkt eller en tjeneste skal bli svanemerket, må hele livsløpet gjennomgås og tilfredsstille strenge miljøkrav utarbeidet av nordiske fageksperter. Svanemerket skal være med på å skape målbare miljøforbedringer. Derfor må produsenter og tjenesteleverandører dokumentere innsatsen sin. Dette foregår gjennom omfattende tester fra uavhengige laboratorier, erklæringer, dokumentasjon og kontrollbesøk. Etter godkjenning ved kontroll fra Stiftelsen Miljømerking, får foretaket lisens til å bruke Svanemerket.

Svanemerket stiller for eksempel krav til innhold og bruk av miljøfarlige kjemikalier, utslipp til luft, vann og jord, energi- og ressursbruk og avfallshåndtering. Svanen stiller også krav om god kvalitet og funksjon.

Både offentlige og private innkjøpere, store og små, er i økende grad opptatt av at det de kjøper skal være mest mulig miljøvennlig. I det nye anskaffelsesregelverket skal miljøet vektes med 30 prosent ved offentlige innkjøp. Ved å svanemerke ditt produkt eller din skaffer du deg et viktig konkurransefortrinn i markedet.

Selve søknads- og dokumentasjonsarbeidet som kreves for å få en godkjent lisens, er ofte omfattende, faglig komplisert og tidkrevende. Virksomheter som ønsker å søke om Svanemerket har ikke alltid den kompetansen eller de ressursene som skal til for å gjennomføre en effektiv og god søknadsprosess. Bergfald Miljørådgivere har arbeidet som svanekonsulenter siden 2000. Bergfald Miljørådgivere har rådgivere med tung miljøfaglig kompetanse og lang og god kjennskap til Svanens miljøkrav og søknadsprosess. Vi kan bistå din virksomhet med å lede søknads- og dokumentasjonsarbeidet helt frem til mottatt godkjent lisens. Vi sørger for å forankre de nødvendige rutiner i bedriften og legger til rette for kontrollbesøk fra Stiftelsen Miljømerking.

KONTAKTPERSON
Gaute Hauglid-Formo

Gaute Hauglid-Formo

T: +47 91 61 35 41