Logg inn: miljøregler.no

BÆREKRAFTIGE ETABLERINGER

Fremtidens næringsliv er ennå ikke skapt. Miljøutfordringene gjør at mye av det næringslivet vi har i dag vil blir borte – eller kraftig endret. Det gir mange nye muligheter! Ny teknologi skal utvikles, produksjonsmåter skal fornyes. Nye produkter og smartere måter å gjøre ting på vil komme. Gammel tenkning med uttak av naturressurser og deponering av avfall vil erstattes av sirkulær økonomi.

Bergfald bistår i strategiarbeidet i din nye virksomhet – og med å få frem de nye teknologiene fra ide til marked. Vi introduserer til investorer, og hjelper med å utforme søknader om støtte. Vi sørger for miljøsertifikater eller konsesjoner – hvis det trengs. Vi er ikke en konsulent som sender en rapport og en regning – vi følger deg helt frem til markedet.

Bærekraftige forretningsmodeller

(identifisering av hvordan oppnå både økonomisk og økologisk bærekraft)

Bærekraft betyr å sette tæring etter næring. Vi kan ikke ta ut mer energi og ressurser enn naturen tåler – og helst med god margin. Dette betyr at det faktisk betyr noe hva slags råstoffer man bruker, hvilke prosesser man har og hva slags avfall som blir igjen.

Miljøfokus på effektivitet og sparing har vist seg å være god butikk. En kWh spart er ikke bare spart miljø – det er også sparte penger. Forskningen viser at de selskapene som har sterk miljøstyring og sterkt miljøfokus tjener mer penger og har bedre aksjekursutvikling over tid. Det er ikke galt å tjene penger; det tyder på at du har skapt større verdier enn du har brukt. Bærekraft er god butikk!

Insentiver og argumenter for miljøvennlig virksomhet

Bærekraftig næringsliv nyter godt av en del fordeler. Alle offentlige innkjøpere, og en rekke private, setter miljøkrav i sine innkjøp – og forskjellsbehandler tilbydere ut i fra deres miljøpåvirkning. Slik blir bærekraft enda bedre butikk.

Finansiering av miljøprosjekter / Offentlige støtteordninger

Norge har en rekke ordninger for å løfte frem fremtidens næringsliv.

Innovasjon Norge, Enova og en rekke offentlige regionale fond støtter etableringen og utviklingen av bærekraftig næringsliv med betydelig beløp. En rekke store investeringsfond er etablert for å skaffe egenkapital til grønne investeringer.

Bergfald hjelper deg å finne frem til riktig sted å søke midler – og i utformingen av søknaden. I noen tilfeller kan vi også formidle kontakt med og introdusere til private investorer og investeringsfond, vi har et betydelig norsk og internasjonalt nettverk av investorer.

KONTAKTPERSON
Bård Bergfald

Bård Bergfald

T: +47 90 54 61 50